İnsan Kaynakları

657 DEVLET MEMURLARINA TABİ PERSONELİN;

*İlk defa yada naklen memur olarak atananların ilgili kanun, tüzük, yönetmenlik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak. İşe Başlama ve İşten Ayrılış ve Askerlik işlemlerinin Maaş Rektörlük Birimlerine bildirilmesi.

*Adaylıkla bir yılını tamamlayan başarılı memur adaylarının asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adaylarında ilişiklerinin kesilmesi işlemlerini yapmak.

*Memurların kurum içi görevlendirme, kurum nakilleri, emeklilik, istifa ile ilgili işlemleri yapmak.

*Nakil Talep ve Muvafakat Yazıları

*Personelle ilgili Enlil otomasyon işlemleri

*Personel Kimlik Basımı

*Personel Kimlik Kartının PDKS’ye tanıtılması

*Personel Görevlendirme yazıların yazılması

*Memur personellerin derece terfi ve kademe ilerlemelerini kayıtlarını tutmak.

*İntibakla ilgili yazışmaları yapmak.

*Memurların kıdem ve hizmet yıllarını tespitini yapmak.

*Memurlarla ilgili her türlü işlemlerin kayıtlarını bilgisayara yüklemek.

*Gizli sicil raporlarının düzenlenmesi, işlemlerini yapmak

*Yıllık mazeret , hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişik işlemleri yapmak.

*İzinlerini yurt dışında geçirmek isteyenlerin yurt dışı izin evraklarını hazırlamak.

* Yıllık izinlerin Dosyalanması

*Soyadı değişikliği yazıları

*İstatistik Birimine Aylık personel sayıların bildirilmesi

*Personel görev belgesi hazırlamak

*Çalışanlardan beş yılda bir ve beyan değişikliklerinde mal beyanı almak.

*Hastalık raporları 40 günü geçen personelin raporlarını birleştirerek heyet raporu getirmesini sağlamak

*Taşınır kayıt yetkilisi Taşınır kontrol yetkilisi ve Muhasebe yetkilisi mutemetlerini Kefalet işlemleri

* Kadrolu ve Sözleşmeli personellerin Sağlık Bakanlığı Takip sistemine (SBTS) kaydedilmesi.

*Disiplin İşlemleri (Hukuksal)

*Soruşturmalar

*Kongre Yazıları

*Sendika Yazıları

*Müdür Nöbetçi Listesi

*Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin raporların Maaş birimine bildirilmesi

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONELİN;

*Kadro pozisyon alınma değişikiği ve boşalan pozisyonların takipleri işlemlerini yapmak.

*İşe alınacakların niteliklerini belirtmek.

*Alımı için gerekli izinlerden sonra ilana çıkmak.

*Personel alım komisyonunu oluşturmak.

*Başvuruları kabul etmek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

*Kazananların ilanını yapmak.

*Gerekli belgelerini tamamlayanların sözleşmelerini yapmak ve işe başlatmak.

*Herhangi bir nedenle ayrılmaları durumunda ilişiklerini feshetmek.

*Her yılın Başında Sözleşmeli Personellerin Sözleşmesinin hazırlanması

SORUŞTURMA – TUTANAK

*Tutanaklara istinaden personelden bilgi alınması ile ilgili yazışmalar yapmak.

*Tutanaklara dair yazışmaları yapmak.

*İncelemeci, Soruşturmacı görevlendirme yazışmaları yapmak.

*Disiplin Soruşturması kararları yazışmaları yapmak.

STAJ

* Stajyer alımı ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.

* Stajyer öğrencilerin yaz staj kayıtlarını almak.

* Stajyer öğrencileri ilgilendiren Başvuru kaydı ve yazışmaları dosyalamak.

*Stajla ilgili hukuksal yazışmalarını yapmak.

*Stajyer öğrencilerin oryantasyon eğitim almalarını sağlamak.

*Stajyer öğrencilerin listesini kayıt altınta tutmak.

SÜREKLİ İŞÇİ İNSAN KAYNAKLARI

4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Sürekli İşçi Statüsündeki Personel İle İlgili Olarak Aşağıdaki Görevler Gerçekleştirilmektedir:

 1. Yeni işe başlayan personelin tamamlaması gereken evrakları tamamlamasının sağlanması, kurum içi oryantasyonunun sağlanması, sigorta girişini sürekli işçi maaş tahakkuk birimiyle teyit edilmesi, Rektörlüğe başlama yazısının yazılması ve bir örneğinin özlük dosyasına kaldırılması,
 2. İşten ayrılan personelin ilişiğinin kesilmesi, sigorta çıkışını sürekli işçi maaş tahakkuk birimiyle teyit edilmesi, Rektörlüğe çıkış yazısının yazılması,
 3. Personelin Askerlik süresi boyunca ücretsiz izin kullanabilmesi için Rektörlükten olur alınması ve askerlik dönüşü başlama yazısının yazılması,
 4. Personel icra takibinin yapılması, yapılan/yapılacak kesintilerin sürekli işçi maaş tahakkuk birimiyle teyit edilmesi,
 5. Personelin almış olduğu raporların günlük olarak SGK vizite giriş sisteminden onayının yapılması,
 6. Personel listelerinin günlük takibinin yapılması ve personel ile ilgili her türlü işlemlerin kayıtlarının sisteme kaydedilmesi,
 7. Personelin almış olduğu raporların takibini yapıp her ay puantaja işleyerek ay sonu sürekli işçi maaş tahakkuk birimiyle puantaj teyidinin yapılması,
 8. Personelin yıllık izin, fazla mesai, günlük saatlik izinlerinin takibinin yapılması ve özlük dosyalarına kaldırılması,
 9. Birimizde çalışanların mesai çizelgesinin düzenlenmesi,
 10. Personel yüz okuma/kart okuma sisteminin takibinin yapılması ve yeni başlayan personele kimlik kartı çıkarılması, kırılan, kaybolan kartların yenilenmesi,
 11. EBYS açılması, kapatılması ve şifre değişim işlemlerinin takibinin yapılması,
 12. Doğum iznine ayrılacak, ayrılmış ve izinden dönenler ile süt izni, yarı zamanlı çalışma, ücretsiz izin ve kısmi süreli çalışma dilekçelerinin takibinin yapılması ve Rektörlüğe bildirilmesi,
 13. İstifa eden ve halen çalışmakta olan personelin talepleri doğrultusunda görev belgesi düzenlenmesi,
 14. Her ay personele ait dosyaların ve diğer evrak dosyalarının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, personel beyanlarındaki farklılıkların yazılı beyanlar doğrultusunda güncel olarak takip edilmesi,
 15. Personele tutulan tutanaklar doğrultusunda yazılı savunma isteyerek, Disiplin kurulunda görüşülmesi ve sonucun personele tebliğ edilmesinin sağlanması,
 16. EBYS sisteminden tüm kurum içi ve kurum dışı yazışmaların düzenli olarak takibi ve gereğinin yapılması,
 17. Çalışan engelli personelin takibinin yapılması, engel oranlarındaki değişikliklerin takip edilmesi,
 18. Hastane içi ve kurum içi görevlendirme yazılarının yazılması,
 19. Yurtdışı izinlerinin düzenlenmesi,
 20. Sağlık Bakanlığı Personel Takip Sistemine güncel olarak personel verilerinin girilmesi,
 21. Personelin hukuksal işlemlerinin takibinin yapılması,
 22. Aile durumu bildirimi ile ilgili değişikliklerin güncellenmesi,
 23. Toplu İş Sözleşmesine göre herhangi bir yardımda bulunulacak personelin (ölüm, evlilik, askerlik) sosyal haklarının takip edilmesi ve sürekli işçi maaş tahakkuk birimine bildiriminin yapılması, 24- Kanunlar ve üst makamlarca verilecek benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 24. Kanunlar ve üst makamlarca verilecek benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.